Skip to the content

Obavještenje za studente prve godine studija

Studenti prve godine studija,upisani u ak. 2019./2020. god., trebaju, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 19.09.2019. godine, uplatiti naknadu za korištenje informacionog sistema Univerziteta. Iznos naknade je  30,00  KM, šifra za uplatu: E2104, žiroračun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet  “Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Naknada obuhvata sve prijave ispita predviđenih nastavnim planom i programom i dvije potvrde o statusu studenta. Primjerak uplatnice treba predati u Studentsku službu. Rok za uplatu je 31.10.2019. godine. Prilikom zahtjeva za izdavanje potvrda o statusu studenta (za zdravstveno osiguranje, stipendiju i sl.), studenti moraju imati uplaćen navedeni iznos za naknadu.                                                                                                              

30.09.2019.                                                                                  

Studentska služba

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2020 UNMO.ba