Skip to the content

Univerzitetski multidisciplinarni studij: POSLOVNA INFORMATIKA

Ekonomski fakultet i Fakultet informacijskih tehnologija, kao članice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, pokrenuli su akademske 2015./2016. godine zajednički akademski dodiplomski studijski program prvog ciklusa obrazovanja „Poslovna informatika“ - redovan i DL studij. Nastavni plan i program 1. ciklusa poslovne informatike traje 3 godine (180 ECTS).   

Koncept multidisciplinarnog studija i saradnje dva fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“  je planiran i podržan Strategijom razvoja univerziteta, kao i uvođenje učenja na daljinu na Ekonomski fakultet. Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Nakon tri godine studiranja, očekuje se da studenti imaju osnovna znanja iz ekonomskih i informatičkih disciplina, te engleskog jezika kojima mogu unaprijediti poslovne procese u organizacijama iz javnog i privatnog sektora. Na taj način, završeni studenti bi se osposobili za pokretanje samostalnih poslovnih subjekata i za obavljanje stručnih operativnih poslova u postojećim malim i srednjim preduzećima, pa i u velikim firmama koje su prepoznate kao značajni regionalni sistemi u pojedinim industrijskim djelatnostima. Studij će omogućiti uspješnim studentima djelovanje u međunarodnom okruženju, jer se očekuje da budući privrednici djeluju u BiH koja  je potpuno uključena u međunarodnu podjelu rada, kako regionalno tako i u EU.

Savladavanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na ovom studiju zasniva se na nastavnom planu i programu koji je u najvećoj mjeri prilagođen praktičnom osposobljavanju budućih studenata za sve poslove u profesiji za koju se spremaju tokom studija. Potrebna znanja, vještine i tehnike studenti dobivaju tokom nastave (predavanja i vježbe), a naročito na stručnoj praksi u firmama koju svi studenti moraju proći u toku petog semestra. Na taj se način velika pažnja daje povezivanju teorije i prakse, a sve u cilju lakšeg savladavanja tehnika rada i bržeg uključivanja završenih studenata u privrednu praksu i profesionalno obavljanje poslova za koje su se pripremali tokom studija. S druge strane, studij je prilagođen potrebama poslovne prakse na globalnom i na lokalnom tržištu, te se studenti mogu lakše uključiti u svijet preduzetništva i savremenog poslovanja.

Praćenje kvaliteta studijskog programa vršiće se u skladu s mehanizmima Univerziteta za osiguranje kvalitete, što podrazumijeva analizu realizacije programa od strane Kancelarije za osiguranje kvaliteta u okviru Univerziteta. Takođe će se vršiti i temeljita analiza programa prema standardima Agencije za razvoj i kvalitet visokog obrazovanja.

Po završetku 1. ciklusa studenti stiču zvanje „Bakalaureat poslovne informatike“ i uz stečene opšte i specifične (informacijske i ekonomske) kompetencije se mogu uključiti na tržište rada. Također, po završetku 1. ciklusa, studenti mogu nastaviti studij na  2. ciklusu „Poslovna inteligencija“ i 3. ciklusu iz oblasti informacionih tehnologija i ekonomskih nauka.

Po završetku studija student stječe sljedeće:

Opće kompenetcije:

Sposoban je uklopiti se u poslovanje savremenih organizacija (preduzeća, korporacija) sa odgovarajućim nivoom profesionalne, etičke i socijalne odgovornosti.
Spremnost i mogućnost samostalnog funkcioniranja bez stalnog nadzora i funkcioniranja u multidisciplinarnom timu usmjerenog ka zajedničkom cilju.
Sposoban je samostalno i u timu davati prijedloge rješenja problema iz oblasti poslovne informatike.
Sposoban je samostalno prikupiti poslovne podatke, napraviti izbor relevantnih i interpretirati ih.
Sposoban je komunicirati usmeno, pismeno i elektronski o temama iz oblasti poslovne informatike sa subjektima iz struke ili izvan nje na maternjem i engleskom jeziku.
Svjestan je obima i dinamike razvoja oblasti i sposoban prepoznati potrebu uključenja u proces cjeloživotnog učenja i profesionalnog razvoja.
Osposobljen je za nastavak studija na 2. ciklusu studija.

Specifične kompetencije:

Sposobnost primjene znanja iz matematike i primjene odgovarajućih naučnih i inženjerskih principa u rješavanju zadataka.
Sposobnost analize sistema (problema) iz poslovne organizacije u smislu sagledavanja koncepata iz domene aplikacije i prevladavanja nesuglasnosti (abstraction gap) sa ICT alatima koji se nude za rješavanje tih koncepata.
Sposobnost upravljanja informacijskim sistemima, komponentama sistema i procesima uz sposobnost obezbjeđenja statističkih i drugih podataka potrebnih za korištenje alata poslovne inteligencije i sistem odlučivanja, praćenje i ocjenu uspješnosti rada sistema.
Sposobnost analize problema, identifikacije i definiranja zahtjeva za resursima informacijskih tehnologija potrebnih za njegovo rješenje, identifikaciju grešaka i problema i primjenu odgovarajućih dijagnostičkih metoda u utvrđivanju uzroka i otklanjanju grešaka u granicama zahtjeva za kvalitetna rješenja.
Mogućnost asistiranja i kreiranja u izradi projekata i planova.

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba