Skip to the content

I ciklus


Prva godina (Prvi semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Uvod u informacijske tehnologije 75 6
2. Mikroekonomska analiza 75 6
3. Matematika 90 7
4. Poslovno komuniciranje 45 5
5. Strukturno programiranje 75 6

Prva godina (Drugi semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
6. Osnove operativnih sistema 75 6
7. Poslovna statistika 90 7
8. Engleski jezik - informacijske tehnologije 60 4
9. Objektno orjentisano programiranje 75 7
10. Menadžment 60 6

Druga godina (Treći semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1.  Baze podataka 90 7
2.  Poslovna organizacija 60 6
3. Računarske mreže 75 7
4. Marketing 75 6
5. Poslovni engleski jezik 60 4

Druga godina (Četvrti semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
6. Informacioni sistemi 90 7
7. Osnove računovodstva 60 7
8. E-pravo 30 4
9. Izborni predmet 60 6
10. Izborni predmet 60 6

Izborni predmet (4. semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Komunikacijske tehnologije 60 6
2. Sistemska i mrežna administracija 60 6
3. Preduzetništvo  60 6
4. Poslovno odlučivanje 60 6

Treća godina (Peti semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Projektovanje poslovnih informacionih sistema 75 6
2. Upravljanje projektom 75 6
3. Praksa 0 8
4. Sigurnost i zaštita informacionih sistema  75 5
5. Izborni predmet 60 5

Izborni predmet (5. semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. E- poslovanje 60 5
2. E- bankarstvo 60 5

Treća godina (Šesti semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
6. Završni rad  15 10
7. Operaciona istraživanja  75 5
8. Istraživanje tržišta 75 5
9. Izborni predmet 60 5
10. Izborni predmet 60 5

Izborni program (6. semestar)

R.b. PREDMET Kontakt sati (P + V) Broj ECTS bodova
1. Upravljanje finansijskim rizicima u e-poslovanju 60 5
2. Web tehnologije 60 5
3. Finansijski menadžment 60 5
4. Poslovna inteligencija 60 5

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba