Skip to the content

II ciklus


Prva godina (Prvi semestar)

Rb Naziv predmeta Kontakt sati (P+V) Broj ECTS bodova
1. NIR 60 6
2. Modeliranje i simulacije 90 6
3. Digitalno poslovanje 60 6
4. Savremeni menadžerski koncepti 60 6
5. Multimedijalni marketing 60 6

Prva godina (Drugi semestar)

Rb Naziv predmeta Kontakt sati (P+V) Broj ECTS bodova
1. Data mining 75 6
2. Računovodstveni informacioni sistemi 75 6
3. Strateški finansijski menadžment 60 6
4. Strateški menadžment ljudskih resursa 60 6
5. Poslovne simulacije (izborni predmet) 60 6
6. Analiza poslovnih odluka (izborni predmet) 60 6

* Student bira jedan izborni predmet

 


Druga godina (Treći semestar)

Rb Naziv predmeta Kontakt sati (P+V) Broj ECTS bodova
1. Optimizacija baza podataka 75 6
2. IT projektni menadžment 75 6
3. Analiza poslovne izvrsnosti 60 6
4. Cloud computing i virtualizacija (izborni predmet) 60 6
5. Sistemska i mrežna administracija 2 (izborni predmet) 60 6
6. Menadžment rizika (izborni predmet) 60 6
7. Upravljanje promjenama (izborni predmet) 60 6

* Student bira dva izborna predmeta

 

 

Druga godina (Četvrti semestar)

Rb Naziv predmeta Kontakt sati (P+V) Broj ECTS bodova
1. Diplomski rad 60 30

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba