Skip to the content

INFORMACIJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

Upis u I godinu studija za kandidate primljene u I upisnom roku obavljat će se od 16.07.2020. do 23.07.2020. godine.


Dokumentacija potrebna za upis:

  1. index, upisni list (kupuje se u zgradi Rektorata – prizemlje),
  2. dvije kolor fotografije formata 4 x 6cm,
  3. ljekarsko uvjerenje,
  4. dokaz o izvršenoj uplati prve rate školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata, održavanja zgrade i inventara i studentski informacioni sistem.

Napomena za uplatu:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun broj: 1610000000291108. Na uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati pripadajuću šifru za upatu B1202 – prva rata školarine za studij Poslovna informatika, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  2. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata, održavanje zgrade i inventara i studentski informacioni sistem (iznos 70,00 KM), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: B2101, B2102, B2103, B2104.

Navedenu dokumentaciju predati u studentsku službu Ekonomskog fakulteta.


STUDENTSKA SLUŽBA

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2020 UNMO.ba