Skip to the content

Uplata semestra za imatrikulante

Studenti kojima je istekao apsolventski staž, kao i studenti koji su raniije stekli status imatrikulant, dužni su upatiti školarinu za ljetni semestar 2020./2021. godine (01.04.2021. - 30.09.2021.). Iznos školarine je 200,00 KM + 80,00 KM za svaki nepoloženi ispit.  Studenti kojima je ostao samo završni ispit, plaćaju samo naknadu za polaganje završnog ispita.

Šifra za uplatu je: 1211, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić"  u Mostaru - studij Poslovna informatika, žiroračun: 1610000000291108. Uplatnicu sa indexom treba predati u Studentsku službu radi evidencije u index i sistem.

NAPOMENA: Obzirom da istekom apsolventskog staža prestaju važiti potvrde studenata u Zavodu zdravstvenog osiguranja, studenti se trebaju raspitati u Zavodu na koji način mogu ostvariti pravo na zdravsveno osiguranje od 01.04.2021.

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba