Skip to the content

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA  NA  KONKURS  ZA  UPIS  U  PRVU  GODINU  STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2021./2022.  GODINI

-drugi upisni rok-

 

Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu se predati do 17.09.2021., a za drugi ciklus do 15.10.2021. godine.

 

Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij

 • uredno popunjena prijava za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi)
 • originalna svjedočanstva od I do IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi (preporuka: uraditi kopiju svih svjedodžbi za druge potrebe, npr. prijava na konkurs za stipendiju, jer originali u slučaju upisa ostaju na Fakultetu)
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs, iznos 20 KM) žiroračun: 1610000000291108, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, svrha doznake: B3201 – prijava na konkurs za Poslovnu informatiku.

 

II  ciklus  studija/diplomski studij:

 1. uredno popunjena prijava na konkurs (obrazac dostupan u studentskoj službi)
 2. ovjerena kopija diplome/uvjerenje o završenom I ciklusu studija
 3. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala),
 5. uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od šest mjeseci),
 6. dvije preporuke nastavnika sa I ciklusa studija (ukoliko je prosječna ocjena na I ciklusu studija manja od 7,5),
 1. ostala dokumentacija relevantna za upis____________________________
 2. dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs, iznos 20 KM) žiroračun: 1610000000291108, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, svrha doznake : B3201 – prijava na konkurs za Poslovnu informatiku.

 

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  10  DO 12  SATI, A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

(prijava na konkurs za Poslovnu informatiku)

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104

U zgradi Fakulteta obavezno je pridržavati se preporučenih mjera za zaštitu od korona virusa: nošenje maski i držanje socijalne distance.

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba