Skip to the content

Informacije za upis u prvu godinu studija

INFORMACIJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

Prvi upisni rok

Upis u I godinu studija za kandidate primljene u drugom upisnom roku  obavljat će se  od 14.07.2021. do 22.07.2021. godine.

Dokumentacija potrebna za upis:

  1. index, upisni list (kupuje se u zgradi Rektorata – prizemlje),
  2. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  3. ljekarsko uvjerenje,
  4. dokaz o izvršenoj uplati  prve rate školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata,  održavanja zgrade i inventara i studentski informacioni sistem.

Napomena za uplatu:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00  KM) izvršiti na žiroračun broj: 1610000000291108. Na uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati pripadajuću šifru za upatu B1202 – prva rata školarine za studij Poslovna informatika, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  2. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,  održavanje zgrade i inventara  i studentski informacioni sistem (iznos 70,00 KM), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: B2101, B2102, B2103, B2104.

Navedenu dokumentaciju predati u studentsku službu.

STUDENTSKA SLUŽBA

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2021 UNMO.ba